Indywidualizacja nauczania i wychowania


W naszej placówce od września 2011 roku realizowany jest unijny projekt ” Indywidualizacja nauczania w Gminie Łączna”.

Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. W ramach projektu prowadzone są zajęcia:

W zajęciach aktywnie uczestniczy 37 uczniów klas I- III.

Na potrzeby projektu zakupiono szereg pomocy dydaktycznych, programy multimedialne dla dzieci z ryzykiem dysleksji i dyskalkulii oraz materiały do zajęć plastycznych i jezykowych.