WYPRAWKA  SZKOLNA  ROK SZKOLNY 2013/2014  -  INFORMACJA

 

           Zgodnie z § 4 ust. 3 projektu  Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników, książek pomocniczych i materiałów dydaktycznych informujemy, iż  wstępny termin  składania wniosków o przyznanie dofinansowania na zakup podręczników został ustalony  do dnia 23 sierpnia  2013r.

1.      Zgodnie z w/w projektem Rozporządzenia programem będą objęci uczniowie rozpoczynający edukację szkolną w :

- klasach 1-3 i klasie 5 szkoły podstawowej.

        2.    Pomocy udziela się uczniom, pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie       przekracza  kryterium  dochodowego  na  osobę  w rodzinie aktualnie  456,00 złotych  z  wyłączeniem uczniów klasy I szkoły podstawowej .

       3.     W przypadku uczniów klas I szkoły podstawowej  pomocy udziela się uczniom  pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium  dochodowego na osobę w rodzinie  aktualnie  539,00 złotych ( w przypadku rodzin wychowujących niepełnosprawne dziecko 623,00 zł.)

 

Kwota

Grupa  uczniów  uprawniona  do  otrzymania  danej  kwoty

 

do kwoty

225,00zł

 

 

1)      Dla uczniów klas I – III  szkoły  podstawowej

2)      Dla uczniów  niepełnosprawnych  - klas I – III  szkoły  podstawowej

 

do kwoty

      325,00zł

 

 

1)      Dla uczniów klasy  V szkoły  podstawowej

 

        4.      Pomoc  jest udzielana  na wniosek  rodziców  ucznia ( prawnych opiekunów, rodziców zastępczych) a  także  nauczyciela , pracownika  socjalnego  lub  innej  osoby za  zgodę przedstawiciela  ustawowego  lub  rodziców  zastępczych.

       5.      Wniosek  składa się  do dyrektora szkoły  do której uczeń będzie  uczęszczał  w roku szkolnym  2013/2014.


Wniosek o dofinansowanie podręczników