Znak: ZS.211.1.2013.55                                                                                                                                    Gózd dn. 05.06.2013 r.
                                                                                        Przedsiębiorstwo Usługowo -Budowlane

                                                                                        inż. Andrzej Król

                                                                                        Kajetanów 55

                                                                                     26-050 Zagnańsk.

 

 

                                                                                                   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej postępowania dotyczącego

 

wymiany  pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkól w Goździe.

 

 

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759  ze zm.) informujemy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego:

1 -  Wymiany  pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkól w Goździe 

dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

W przedmiotowym postępowaniu złożono 5 ofert.

- jedna oferta tj. -  F.U.”FREDOM” Hubert  Olejarz, ul. 3-go Maja 108/104, 26-110 Skarżysko-Kam.

- druga oferta  tj. – Przedsiębiorstwo Usługowo- Budowlane inż. Andrzej Król, Kajetanów 55, 26-050 Zagnańsk.

- trzecia oferta tj.- FIRMA USŁUGOWA „JÓZAŃ” Stanisław Kałuziński, ul. Południowa 6, 26-230 Radoszyce.

- czwarta oferta tj.- ZAKŁAD REMONTOWO –BUDOWLANY Mariusz  Sobczyk, ul. Sosnowa 24 26-110 Skarżysko-Kam.

- piąta oferta tj.- F.U.”TAMBUD” Tomasz Grzybowski, ul. Rejowska 99, 26-110 Skarżysko-Kam.

 

Zamawiający dokonał oceny  ofert, Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert wg. kryteriów zawartych w SIWZ.

 Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Cena brutto za realizację zamówienia

Punktacja

1.

F.U.”FREDOM” Hubert  Olejarz,

ul. 3-go Maja 108/104,

 26-110 Skarżysko-Kam.

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

64 111,18zł

 

 69,83

2.

Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane 

inż. Andrzej Król, Kajetanów 55,

 26-050 Zagnańsk.

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

44 772,00zł

100

 

3

FIRMA USŁUGOWA „JÓZAŃ” Stanisław Kałuziński,                  ul. Południowa 6,

 26-230 Radoszyce.

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

60 024,00 zł.

74,59

4

ZAKŁAD REMONTOWO –BUDOWLANY Mariusz  Sobczyk, ul. Sosnowa 24

26-110 Skarżysko-Kam

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

64 769,00zł

69,13

5

F.U.”TAMBUD” Tomasz Grzybowski, ul. Rejowska 99,

 26-110 Skarżysko-Kam.

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

101 635,99zł

44,05

 

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta nr 2 odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru.

Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane inż. Andrzej Król, Kajetanów 55, 26-050 Zagnańsk za realizację przedmiotowego zamówienia zaproponowało  najniższą  cenę za zadanie

 tj. 44 772,00 PLN.

 

Gratuluję  wyboru złożonej  przez Pana oferty i zapraszam do podpisania  umowy w dniu 18.06.2013 roku.Zamówienie na wymianę pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół w Goździe