Szkoła

Procedury bezpieczeństwa podczas konsultacji w szkole w warunkach pandemi COVID-19 dla uczniów klasy 8

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS KONSULTACJI
W SZKOLE W WARUNKACH PANDEMII COVID-19
DLA UCZNIÓW KLASY 8

I. PROCEDURY PRZYCHODZENIA/WYCHODZENIA ORAZ PRZEBYWANIA UCZNIÓW W SZKOLE

 1. Uczniowie klasy VIII mogą uczestniczyć w konsultacjach w szkole wyłącznie na podstawie zgody pisemnej rodzica/opiekuna prawnego w formie oświadczenia.
 2. W drodze do i ze szkoły uczeń zobowiązany jest do noszenia maseczki (zakrycia nosa i ust), którą może zdjąć w momencie zajęcia miejsca w sali, gdzie odbywają się zajęcia.
 3. Uczniowie klasy VIII  wchodząc do szkoły kierują się do sali 5.
 4. Należy wchodzić pojedynczo, zachowując dystans społeczny 2 m. Odstęp ten należy zachować również wewnątrz budynku.
 5. Każdy uczeń wchodzący do  budynku szkoły jest zobowiązany do dezynfekcji rąk płynem dezynfekcyjnym, znajdującym się przy wejściu.
 6. Jednorazowe rękawiczki należy zdjąć przy wejściu do sali i wyrzucić do wyznaczonego kosza.
 7. Do budynku nie będą wpuszczani uczniowie z objawami wskazującymi na infekcję.
 8. Przy wejściu do budynku uczniowi będzie dokonany pomiar temperatury (termometrem bezdotykowym), którą dokona wyznaczony przez dyrektora pracownik.
 9. Do sali uczniowie są wpuszczani i usadzani w ławkach przez nauczyciela prowadzącego zajęcia.
 10. Pomiędzy ławkami musi być zachowany odstęp 1,5 m.
 11. Uczniowie posługują się wyłącznie przyborami przyniesionymi z domu.
 12. Po zakończeniu zajęć uczeń myje ręce w wyznaczonej toalecie, a następnie uczniowie pojedynczo opuszczają szkołę.

II. POSTĘPOWANIE NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM COVID- 19

 1. W  szkole wyznaczone  i przygotowane jest  pomieszczenie wyposażone w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych – Izolatorium –sala nr 8.
 2. Po zauważeniu symptomów choroby np. kaszel, gorączka, złe samopoczucie wyznaczona osoba  niezwłocznie przechodzi z uczniem   izolatorium , dezynfekuje ręce i zakłada środki ochrony osobistej (maseczka, rękawice, fartuch ochronny), uczeń zakłada  maseczkę i rękawiczki. Wyznaczony pracownik pozostaje z uczniem , zachowując bezpieczną odległość do momentu odebrania ucznia przez rodziców.
 3. Nauczyciel niezwłocznie powiadamia o sytuacji dyrektora szkoły i przeprowadza pozostałe dzieci do innego wyłączonego z użytkowania pomieszczenia.
 4. Dyrektor szkoły zawiadamia jednostkę Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz rodziców ucznia o zaobserwowanych objawach chorobowych i podejrzeniu na terenie szkoły zachorowania na COVID – 19.
 5. O zaistniałej sytuacji informuje również rodziców pozostałych uczniów.
 6. Pomieszczenia, w których przebywało dziecko są jak najszybciej dezynfekowane.

III. PROCEDURA SZYBKIEJ ŚCIEŻKI KOMUNIKACJI Z RODZICAMI

 1. Rodzica/opiekuna prawnego wysyłającego dziecka do szkoły zobowiązuje się do złożenia deklaracji otrzymanej od wychowawcy.
 2. Każdorazowa zmiana danych kontaktowych podanych do wiadomości w szkole podlega natychmiastowej aktualizacji.
 3. Rodzic w razie braku możliwości odebrania telefonu zobowiązany jest do niezwłocznego oddzwonienia do placówki. Na wypadek konieczności poinformowania rodziców o zaistniałym w szkole podejrzeniu  zachorowania, wymagany jest aktualny adres mailowy do jednego z rodziców/opiekuna prawnego.
 4. Po uzyskaniu informacji o objawach chorobowych u swojego dziecka rodzic/opiekun prawny/osoba upoważniona na piśmie jest zobowiązany jest niezwłocznie  do odebrania swojego dziecka z placówki.

Ważne telefony:

 • Urząd Gminy Łączna: 41 25 48 960,
 • Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skarżysku -Kamienna: 41 25 11 868,
 • Szpital w Starachowicach: 41 274 53 81,
 • Szpital w Skarżysku -Kamienna .: 516 209 201,
 • Kuratorium Oświaty w Kielcach: 41 342 16 34.
Skip to content