Procedury bezpieczeństwa w przedszkolu

Procedury bezpieczeństwa w przedszkolu

W związku ze stopniowym uruchamianiem pracy przedszkoli poniżej przedstawione zostają procedury bezpieczeństwa obowiązujące w Przedszkolu Samorządowym w Goździe w czasie pandemii COVID-19. Prosimy zapoznać się z tymi procedurami. W zakładce DO POBRANIA znajdują się dwa załączniki – oświadczenie oraz deklaracja, które należy wypełnić i dostarczyć do placówki przy wyrażeniu chęci powrotu dziecka do przedszkola.

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W GOŹDZIE
W CZASIE PANDEMII COVID-19

Poniższe procedury bezpiecznego funkcjonowania Samorządowego Przedszkola w Goździe opracowano na podstawie Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (z póź. zm. z 4 maja 2020r.).Procedury bezpieczeństwa obowiązują w przedszkolu od dnia 25 maja 2020r. do czasu ich odwołania i mogą być w razie potrzeb uaktualniane.

 

Organizacja pracy przedszkola w odniesieniu do dzieci i rodziców:

 1. Dzieci będą przyjmowane i odbierane do/z przedszkola w godzinach zgodnie z aktualną deklaracją rodziców. Odstępstwo jest możliwe sporadycznie, tylko po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Poza tymi godzinami budynek będzie zamknięty.
 2. Rodzic/opiekun prawny odprowadza dziecko do drzwi wejściowych budynku, gdzie dziecko odbierane jest przez pracownika placówki.
 3. Pracownik podczas przejmowania dziecka od rodzica/prawnego opiekuna dokonuje mierzenia temperatury ciała dziecka termometrem bezdotykowym i notuje wynik pomiaru w odpowiedniej karcie.
 4. Najpóźniej w pierwszym dniu przyprowadzenia dziecka rodzic podaje pracownikowi podpisane dokumenty (oświadczenie i deklarację) związane z przeciwdziałaniem COVID-19. W przypadku braku oświadczenia dziecko nie jest wpuszczane do placówki.
 5. Rodzice są zobowiązani powiadomić dyrektora lub nauczyciela pracującego w grupie, do której uczęszcza dziecko o wszelkich zmianach związanych z sytuacją chorobową rodziny określoną w oświadczeniu.
 6. Dzieci powyżej 4 r.ż. w czasie drogi do i z palcówki powinny mieć zakryte usta i nos.
 7. W placówce maseczki dla dzieci nie są stosowane.
 8. Rodzic/opiekun prawny dzieci przyprowadzanych do placówki ma obowiązek zakrycia nosa i ust oraz posiadania rękawiczek lub dezynfekcji rąk płynem znajdującym się przy wejściu do budynku.
 9. Pracownik wyznaczony do odbioru dzieci od rodziców dba o to, by dzieci nie stykały się ze sobą w szatni.
 10. Rodzic przyprowadza dziecko i odbiera je w godzinach określonych przez siebie w aktualnej deklaracji zgłoszenia dziecka w obecnym reżimie sanitarnym.
 11. W przypadku zgromadzenia się kilkorga dzieci – rodzic czeka z dzieckiem przed budynkiem z zachowaniem zasad określonych przez MZ i GIS w odstępach co najmniej 1,5 m.
 12. Na czas trwania pandemii zabrania się przynoszenia do przedszkola zbędnych przedmiotów czy zabawek. Należy także sprawdzać czy dziecko nie chowa do kieszeni zabawek lub innych przedmiotów przed wyjściem z domu lub samochodu. Dziecko nie może również wynosić z budynku żadnych zabawek, prac plastycznych ani innych przedmiotów.
 13. W półce indywidualnej dziecka w szatni mogą znajdować się tylko niezbędne rzeczy na zmianę, zapakowane w woreczki foliowe ze strunowym zamknięciem, podpisane imieniem i nazwiskiem dziecka.
 14. Do placówki przyjmowane są tylko dzieci zdrowe, bez jakichkolwiek objawów świadczących o infekcji (katar, kaszel, podwyższona temperatura – powyżej 37,0°C, widoczne osłabienie, ospałość, złe samopoczucie).
  Dzieci z alergią w przypadku widocznego zaostrzenia objawów (kaszel, katar), do przedszkola będą przyjmowane jedynie na podstawie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego fakt, że objawy są następstwem alergii a nie niezależnej infekcji. W przypadku braku takiego zaświadczenia dziecko z widocznymi objawami chorobowymi nie zostanie przyjęte do przedszkola.
 15. Ze względu na reżim sanitarny dziecko podczas pobytu w toalecie musi być samodzielne, korzystać z ubikacji bez pomocy osoby dorosłej.
 16. W przypadku stwierdzenia przez pracownika odbierającego dziecko od rodzica objawów chorobowych u dziecka, pracownik nie przyjmuje dziecka, pozostawia je rodzicom i informuje nauczyciela lub dyrektora o zaistniałej sytuacji.
 17. Jeśli w trakcie pobytu dziecka w przedszkolu wystąpią u niego niepokojące objawy chorobowe, wówczas dyrektor lub nauczyciel kontaktuje się (telefonicznie) z rodzicami/opiekunami dziecka i informuje o konieczności niezwłocznego zabrania dziecka z przedszkola i kontaktu z lekarzem oraz prosi o informację zwrotną dotycząca zdrowia dziecka.
 18. W przypadku braku kontaktu z rodzicem/prawnym opiekunem lub inną osobą podaną w oświadczeniu do szybkiej komunikacji dyrektor o zaistniałej sytuacji powiadamia Policję.
 19. Odbiór dziecka następuje po podaniu przez rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej imienia i nazwiska dziecka pracownikowi przedszkola przy głównych drzwiach wejściowych do budynku. Należy ograniczyć do niezbędnego minimum (max. 2 osoby) liczbę osób upoważnionych do odbioru dziecka z przedszkola.
 20. Opuszczając placówkę dziecko odprowadzane jest do rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej czekającej przy drzwiach wejściowych przez pracownika Przedszkola.
 21. Jeśli dziecko odbierane jest z placu zabaw Rodzice czekają przy bramce wejściowej na teren przedszkola.
 22. Po odebraniu dziecka Rodzice wraz z dziećmi nie mogą przebywać na placu zabaw.
 23. Nauczyciel lub pracownicy obsługi dbają o to, by dziecko po przyjściu do Przedszkola, przebraniu się w szatni oraz wejściu do sali, w której będzie przebywać dokładnie umyło ręce.

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19

 1. W przedszkolu wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe. Pomieszczenie to zostało zaopatrzone w maseczki, rękawiczki, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk.
 2. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka (takich jak kaszel, gorączka, duszności, katar), dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy – służy do tego specjalnie przygotowane pomieszczenie.
 3. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę go zastępującą.
 4. Dyrektor kontaktuje się niezwłocznie – telefonicznie z rodzicem/rodzicami/ opiekunem/opiekunami dziecka i wzywa do niezwłocznego odbioru dziecka z placówki informując o powodach.
 5. W przypadku ignorowania prośby o odbiór dziecka podejrzanego o zarażenie, Dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Epidemiologiczną.
 6. Wskazany przez dyrektora pracownik kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałych dzieci z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji.
 7. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika przedszkola, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną i rękawiczki.
 8. Rodzice izolowanego dziecka odbierają je z placówki przy drzwiach wejściowych do budynku.
 9. W przypadku wystąpienia u pracownika placówki będącego na stanowisku niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa swoją pracę i informuje dyrektora lub osobę wyznaczoną o podejrzeniu – zachowując stosowny dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia.
 10. Dyrektor lub osoba wyznaczona wstrzymuje przyjmowanie do przedszkola kolejnych dzieci do czasu wymycia i dezynfekcji obszaru, w którym przebywał i poruszał się pracownik.
 11. Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną i wprowadza do stosowania na terenie placówki instrukcje i polecenia przez nią wydane.
 12. Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia COVID-19 jest niezwłocznie skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną.
 13. Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi po opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane są powierzchnie dotykowe.
 14. Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
 15. Dyrektor na podstawie wytycznych, instrukcji Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej podejmuje decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia.
 16. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w placówce, Dyrektor niezwłocznie kontaktuje się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania.
Skip to content