Szkoła

Procedury bezpieczeństwa podczas konsultacji w szkole w warunkach pandemi COVID-19 dla uczniów klasy V-VIII (od 1 czerwca 2020r.)

Procedury bezpieczeństwa podczas konsultacji w szkole
w warunkach pandemi COVID-19
dla uczniów klasy V-VIII (od 1 czerwca 2020r.)

I. PROCEDURY PRZYCHODZENIA/WYCHODZENIA ORAZ PRZEBYWANIA UCZNIÓW W SZKOLE

 1. Wolę wzięcia udziału w konsultacjach z konkretnym nauczycielem przedmiotu uczeń musi zgłosić do wychowawcy.
 2. Uczniowie  mogą uczestniczyć w konsultacjach w szkole wyłącznie na podstawie zgody pisemnej rodzica/opiekuna prawnego w formie deklaracji.
 3. W drodze do i ze szkoły uczeń zobowiązany jest do noszenia maseczki (zakrycia nosa i ust) lub zachowania dystansu społecznego 2 m.
 4. Uczniowie wchodząc do szkoły kierują się do wyznaczonych sal ( informacja przy wejściu).
 5. Należy wchodzić pojedynczo, zachowując dystans społeczny 2 m. , obowiązujący również wewnątrz budynku.
 6. Każdy uczeń wchodzący do  budynku szkoły jest zobowiązany do dezynfekcji rąk płynem dezynfekcyjnym, znajdującym się przy wejściu.
 7. Do budynku nie będą wpuszczani uczniowie z objawami wskazującymi na infekcję.
 8. Przy wejściu do budynku uczniowi może być dokonany pomiar temperatury (termometrem bezdotykowym), który wykona wyznaczony przez dyrektora pracownik.
 9. Do wyznaczonej sali uczniowie są wpuszczani i usadzani w ławkach przez nauczyciela prowadzącego zajęcia.
 10. Pomiędzy ławkami musi być zachowany odstęp 1,5 m.
 11. Uczniowie posługują się wyłącznie przyborami przyniesionymi z domu.
 12. Po zakończeniu zajęć uczeń myje ręce w wyznaczonej toalecie, a następnie uczniowie pojedynczo opuszczają szkołę.

II. POSTĘPOWANIE NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM COVID- 19

 1. W  szkole wyznaczone  i przygotowane jest  pomieszczenie wyposażone w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych – Izolatorium –sala nr 8.
 2. Po zauważeniu symptomów choroby np. kaszel, gorączka, złe samopoczucie wyznaczona osoba  niezwłocznie przechodzi z uczniem do  izolatorium , dezynfekuje ręce i zakłada środki ochrony osobistej (maseczka, rękawice, fartuch ochronny), uczeń zakłada  maseczkę i rękawiczki. Wyznaczony pracownik pozostaje z uczniem , zachowując bezpieczną odległość do momentu odebrania ucznia przez rodziców.
 3. Nauczyciel niezwłocznie powiadamia o sytuacji dyrektora szkoły i przeprowadza pozostałych uczniów  do innego wyłączonego z użytkowania pomieszczenia.
 4. Dyrektor szkoły zawiadamia jednostkę Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz rodziców ucznia o zaobserwowanych objawach chorobowych i podejrzeniu na terenie szkoły zachorowania na COVID – 19.
 5. O zaistniałej sytuacji informuje również rodziców pozostałych uczniów.
 6. Pomieszczenia, w których przebywał uczeń  są jak najszybciej dezynfekowane.

III. PROCEDURA SZYBKIEJ ŚCIEŻKI KOMUNIKACJI Z RODZICAMI

 1. Rodzica/opiekuna prawnego wysyłającego dziecko do szkoły zobowiązuje się do złożenia deklaracji otrzymanej od wychowawcy.
 2. Każdorazowa zmiana danych kontaktowych podanych do wiadomości w szkole podlega natychmiastowej aktualizacji.
 3. Rodzic w razie braku możliwości odebrania telefonu zobowiązany jest do niezwłocznego oddzwonienia do placówki. Na wypadek konieczności poinformowania rodziców o zaistniałym w szkole podejrzeniu  zachorowania, wymagany jest aktualny adres mailowy do jednego z rodziców/opiekuna prawnego.
 4. Po uzyskaniu informacji o objawach chorobowych u swojego dziecka rodzic/opiekun prawny/osoba upoważniona na piśmie  zobowiązany jest niezwłocznie  do odebrania swojego dziecka z placówki.

Ważne telefony:

 • Urząd Gminy Łączna: 41 25 48 960,
 • Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skarżysku -Kamienna: 41 25 11 868,
 • Szpital w Starachowicach: 41 274 53 81,
 • Szpital w Skarżysku -Kamienna .: 516 209 201,
 • Kuratorium Oświaty w Kielcach: 41 342 16 34.
Skip to content