Procedury bezpieczeństwa w przedszkolu od 1 września 2020

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM
W GOŹDZIE W CZASIE PANDEMII COVID-19

Poniższe procedury bezpiecznego funkcjonowania Samorządowego Przedszkola w Goździe opracowano na podstawie Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (z póź. zm. z dnia 4 maja 2020r., z dnia 4 czerwca 2020r., z dnia 2 lipca 2020r., z dnia 25 sierpnia 2020r.).

Procedury bezpieczeństwa obowiązują w przedszkolu od dnia 1 września 2020r. do czasu ich odwołania i mogą być w razie potrzeb uaktualniane.

 

I. Organizacja pracy przedszkola:

 1. Dzieci będą przyjmowane i odbierane do/z przedszkola w godzinach zgodnie z aktualną deklaracją rodziców. Odstępstwo jest możliwe sporadycznie, tylko po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Po tym czasie szatnia będzie dezynfekowana i wywietrzona. Poza tymi godzinami budynek będzie zamknięty.
 2. Do placówki przyjmowane są tylko dzieci zdrowe, bez jakichkolwiek objawów świadczących o infekcji (katar, kaszel, podwyższona temperatura – powyżej 37,5°C, widoczne osłabienie, ospałość, złe samopoczucie). Dzieci z alergią w przypadku widocznego zaostrzenia objawów (kaszel, katar), do przedszkola będą przyjmowane jedynie na podstawie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego fakt, że objawy są następstwem alergii a nie niezależnej infekcji. W przypadku braku takiego zaświadczenia dziecko z widocznymi objawami chorobowymi nie zostanie przyjęte do przedszkola.
 3. Dzieci do/z przedszkola są przyprowadzanie/odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe. Rodzic/opiekun prawny odprowadza dziecko do drzwi wejściowych budynku, gdzie dziecko odbierane jest przez pracownika placówki. Rodzic/opiekun prawny/osoba upoważniona dzieci przyprowadzanych do placówki ma obowiązek zakrycia nosa i ust oraz posiadania rękawiczek lub dezynfekcji rąk płynem znajdującym się przy wejściu do budynku.
 4. Najpóźniej w pierwszym dniu przyprowadzenia dziecka rodzic podaje pracownikowi podpisane oświadczenie (załącznik). W przypadku braku oświadczenia dziecko nie jest wpuszczane do placówki.
 5. Rodzice są zobowiązani powiadomić dyrektora lub nauczyciela pracującego w grupie, do której uczęszcza dziecko o wszelkich zmianach związanych z sytuacją chorobową rodziny określoną w oświadczeniu. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
 6. Pracownik wyznaczony do odbioru dzieci od rodziców dba o to, by dzieci z różnych grup w miarę możliwości nie stykały się ze sobą w szatni.
 7. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają zachować dystans społeczny min. 1,5m w przestrzeni wspólnej budynku w odniesieniu do pracowników jak i innych dzieci oraz ich rodziców z zachowaniem zasady 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi. W przypadku zgromadzenia się kilkorga dzieci – rodzic czeka z dzieckiem/dziećmi przed budynkiem w odstępach również min. 1,5 m.
 8. Dzieci nie przynoszą do przedszkola zbędnych przedmiotów czy zabawek. Należy także sprawdzać czy dziecko nie chowa do kieszeni zabawek lub innych przedmiotów przed wyjściem z domu lub samochodu. Dziecko nie może również wynosić z budynku żadnych zabawek, prac plastycznych ani innych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci z niepełnosprawnościami.
 9. W szatni mogą znajdować się tylko niezbędne rzeczy na zmianę, zapakowane w woreczki foliowe ze strunowym zamknięciem, podpisane imieniem i nazwiskiem dziecka.
 10. Ze względu na reżim sanitarny dziecko podczas pobytu w toalecie w miarę możliwości powinno być samodzielne, korzystać z ubikacji bez pomocy osoby dorosłej.
 11. W przypadku stwierdzenia przez pracownika odbierającego dziecko od rodzica objawów chorobowych u dziecka, pracownik nie przyjmuje dziecka, pozostawia je rodzicom i informuje nauczyciela o zaistniałej sytuacji.
 12. Opuszczając placówkę dziecko odprowadzane jest do rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej czekającej przy drzwiach wejściowych przez pracownika.
 13. Odbiór dziecka następuje po podaniu przez rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej imienia i nazwiska dziecka pracownikowi przy drzwiach wejściowych do budynku. Należy ograniczyć do niezbędnego minimum (max. 2 osoby) liczbę osób upoważnionych do odbioru dziecka z przedszkola.
 14. Jeśli dziecko odbierane jest z placu zabaw rodzice czekają przy bramce wejściowej na plac.
 15. Po odebraniu dziecka rodzice wraz z dziećmi nie mogą przebywać na placu zabaw.
 16. Dziecko regularnie myje ręce wodą z mydłem: po wejściu do sali, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
 17. Sala przedszkolna jest wietrzona co najmniej raz na godzinę.
 18. Każda grupa przebywa w miarę możliwości w wyznaczonej i stałej sali z tymi samymi opiekunami.
 19. Z sali usunięto przedmioty i sprzęty, których nie można zdezynfekować (m.in. dywan, pluszowe zabawki).
 20. Dzieci będą przebywać na świeżym powietrzu przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich.
 21. Sprzęt na placu zabaw lub boisku będzie regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany a część placu zabaw będzie wyłączona z użytkowania (m.in. piaskownica).
 22. Opiekunowie zachowują dystans społeczny między sobą min. 1,5m.

II. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 1. W placówce codziennie odbywa się bieżąca dezynfekcja toalet oraz powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, powierzchni płaskich, włączników oraz blatów w salach i pomieszczeniach. Dezynfekowane pomieszczenia są systematycznie wietrzone, aby nie narażać dzieci na wdychanie oparów środków do dezynfekcji.
 2. Personel opiekujący się dziećmi oraz pozostali pracownicy zaopatrzeni są w indywidualne środki ochrony osobistej, m.in. jednorazowe rękawiczki, maseczki, fartuchy, przyłbice.
 3. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych umieszczone są plakaty z instrukcjami prawidłowego mycia rąk.

III. Gastronomia

 1. Przy organizacji żywienia w placówce obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego szczególną uwagę zwraca się na utrzymanie wysokiej higieny, mycie i dezynfekcję stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
 2. Dla bezpieczeństwa korzystania z posiłków wprowadza się zmianowe ich wydawanie dla obu grup przedszkolnych. Każda grupa spożywa posiłki w swojej sali. Wielorazowe naczynia i sztućce są myte w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze min. 60ºC lub wyparzane.
 3. Personel kuchenny nie kontaktuje się z dziećmi oraz opiekunami.

IV. Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19 u dziecka

 1. W placówce wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe. Pomieszczenie to zostało zaopatrzone w maseczki, rękawiczki, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk.
 2. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby, pracownik informuje o tym dyrektora lub osobę go zastępującą. Dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy (w wyznaczonym pomieszczeniu) z zapewnieniem minimum 2m odległości od innych osób, a rodzice/opiekunowie prawni powiadamiani są przez dyrektora/nauczyciela/pracownika o zaistniałej sytuacji i proszeni o pilny odbiór dziecka.
 3. W przypadku braku kontaktu z rodzicem/prawnym opiekunem lub inną osobą podaną w oświadczeniu do szybkiej komunikacji dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Epidemiologiczną.
 4. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika placówki, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną i rękawiczki.
 5. Rodzice izolowanego dziecka odbierają je z wyznaczonego do izolacji pomieszczenia i proszeni są o informację zwrotną dotyczącą zdrowia dziecka.
 6. Wskazany przez dyrektora pracownik w razie potrzeby informuje rodziców pozostałych dzieci z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji.

V. Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19 u personelu placówki

 1. Do pracy mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. W przypadku wystąpienia u pracownika placówki będącego na stanowisku niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa swoją pracę i informuje dyrektora lub osobę wyznaczoną o podejrzeniu – zachowując stosowny dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia. Pracownik z objawami zakażenia kontaktuje się z lekarzem w celu uzyskania dalszych instrukcji postępowania.
 3. Dyrektor lub osoba wyznaczona wstrzymuje przyjmowanie do przedszkola kolejnych dzieci do czasu wymycia i dezynfekcji obszaru, w którym przebywał i poruszał się pracownik. Następnie zawiadamia Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną i wprowadza do stosowania na terenie placówki instrukcje i polecenia przez nią wydane.
 4. Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia
  COVID-19 jest niezwłocznie skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną.
 5. Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi po opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane są powierzchnie dotykowe.
 6. Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w placówce, dyrektor niezwłocznie kontaktuje się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania.

 

Skip to content