Przedszkole

Procedury bezpieczeństwa zdrowotnego w przedszkolu

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO
W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W GOŹDZIE

według zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 31 marca 2022r.

Dyrektor informuje rodziców o procedurach dotyczących bezpieczeństwa zdrowotnego obowiązujących w przedszkolu poprzez stronę internetową placówki.

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

 1. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.
 2. Dzieci mogą być przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.
 3. Rodzice przestrzegają obowiązujących zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym.
 4. Rodzice mogą wchodzić do budynku przedszkola, zachowując zasadę – 1 opiekun
  z dzieckiem/dziećmi.
 5. Ogranicza się przebywanie osób trzecich w przedszkolu. Przebywać mogą tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej, które przestrzegają procedur bezpieczeństwa
  i dodatkowo zaleca się higienę rąk.
 6. W okresie adaptacji dziecka zdrowy rodzic może przebywać na terenie przedszkola za zgodą dyrektora, z zachowaniem środków ostrożności.
 7. Sale i korytarze będą systematycznie wietrzone, również w czasie zajęć.
 8. Personel kuchenny oraz pracownicy administracji ograniczają kontakty z dziećmi oraz nauczycielami.
 9. Przedszkole posiada termometr bezdotykowy oraz zgody rodziców na pomiar temperatury ciała dziecka w razie wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
 10. Dziecko, u którego zaobserwowano objawy choroby zakaźnej izoluje się w odrębnym pomieszczeniu i niezwłocznie informuje rodziców w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola. W tym celu będą wykorzystywane numery tzw. „szybkiego kontaktu”.
 11. Dzieci korzystają z pobytu na świeżym powietrzu, boisku, placu zabaw, które są regularnie czyszczone z użyciem detergentu.
 12. W przedszkolu obowiązują ogólne zasady higieny:
 • częste mycie rąk – po przyjściu do placówki, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, po zabawie w sali gimnastycznej, po skorzystaniu z toalety;
 • objawów choroby
 • unikanie dotykania oczu, nosa i ust;
 • niedzielenie się jedzeniem i piciem – dawanie kęsów czy picie z jednej butelki.

 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U PERSONELU LUB DZIECKA

 1. Do pracy przychodzą jedynie osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych lub chorobę zakaźną.
 2. Jeżeli u pracownika wystąpią objawy choroby zakaźnej dyrektor odsuwa go od wykonywanych czynności, jeśli istnieje taka konieczność wzywa pomoc medyczną.
 3. W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów chorobowych u dziecka należy niezwłocznie skontaktować się z rodzicem, w celu ustalenia dalszego toku postępowania.
 4. W placówce jest wyznaczone pomieszczenie, wyposażone w środki ochrony indywidualnej, środki myjące, preparat dezynfekujący, w którym będzie czasowo odizolowana osoba z objawami chorobowymi.
 5. Miejsca, w których przebywała osoba z objawami sugerującymi infekcję lub chorobę zakaźną podlegają sprzątaniu i zdezynfekowaniu.

Z treścią dokumentu Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 31 marca 2022 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r.
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 195)
można zapoznać się pod adresem:

https://www.gov.pl/web/gis/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-z-dnia-31-marca-2022-r-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3-vii-aktualizacja

Skip to content