Szkoła

Organizacja Egzaminu Ósmoklasisty

Organizacja Egzaminu Ósmoklasisty
 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 4. Uczniowie pozostawiają wszystkie rzeczy w szatni w wyznaczonych miejscach (plecak, odzież, telefon).
 5. Przy wejściu do szkoły osoba wyznaczona mierzy uczniom temperaturę i zaznacza obecność na liście. Uczniowie dezynfekują ręce, wchodzą na teren szkoły w maseczkach.
 6. Uczniowie wchodzący do szkoły udają się do Sali nr 1(5) i Sali nr 2(9).
 7. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
  • podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,
  • wychodzi do toalety,
  • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 8. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych. Szkoła zapewnieni jednorazowe, rezerwowe materiały piśmiennicze, których zdający nie zwracają, zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 9. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 10. Uczniowie po zakończonym egzaminie ze względu na zakaz gromadzenia się udają się do domu.
Skip to content